Verneombud

Verneombudets hovedoppgave er å kontrollere, overvåke og delta i gjen­nomføringen av verne- og miljøarbei­det. Dersom det foreligger umiddelbar fare for liv eller helse, kan verneombu­det stanse arbeidet.

Verneombudet skal følge opp et av­grenset ”verneområde”. I små bedrifter er vanligvis hele bedriften ett og sam­me verneområde. I større bedrifter er det flere verneområder med hvert sitt verneombud. Når det er flere verneom­bud i en bedrift, skal ett av dem være hovedverneombud. Reglene for verneområde, valg eller utpeking av verneombud og hovedver neombud er detaljerte og ligger dels i arbeidsmiljøloven og
dels i forskriften ”Om verneombud og arbeidsmiljøutvalg”.

Alle verneombud skal gjennomgå opplæring i arbeidsmil­jø. Det er arbeidsgiver som skal dekke utgiftene til opplæ­ringen. Forskrift om Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg angir nærmere regler om opplæringen.

Verneombudene – stikkord:

· Alle bedrifter skal ha verneombud. Bedrifter med
mindre enn 10 ansatte kan avtale annen ordning.

· Større bedrifter skal deles inn i verneområder, for eksempel etter avdeling, skift eller annen naturlig inndeling. Det skal være ett verneombud per verneområde. Større bedrifter skal ha flere verneombud. Når det er flere verneombud skal det være hovedverneombud.

· Verneombudet velges blant de ansatte, men kan utpekes av en fagforening som organiserer mer enn halvparten av de ansatte.

· Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes inter- esser i saker som angår arbeidsmiljøet og følge opp at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

· Verneombudet skal tas med på råd i forbindelse med planlegging og endringer.

· Verneombudet skal ta opp saker og problemer av
betydning for arbeidsmiljøet med arbeidsgiver.

· Dersom det er umiddelbar fare for liv og helse, kan verneombudet stanse arbeidet.

· Verneombud skal ha opplæring i arbeidsmiljø og HMS-arbeid.

· Det skal sendes melding til Arbeidstilsynet om hvem som er verneombud, og det skal gjøres kjent i bedriften.

(Momenter fra reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 6.)

Helse, Miljø og Sikkerhet

Generelt om Helse, Miljø og Sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er tema som har fått økende fokus de siste tiårene i arbeidet med å sikre arbeidsmiljø og ytre miljø. Utviklingen innen dette fagfeltet har delvis fulgt den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen. Likevel har det aktive HMS-arbeidet lenge vært reaktiv i sin form, og er det fortsatt i mange bedrifter.

Kontakt oss

Online Group AS