Hva er HMS

Andre plasser oppleves HMS som et påtvunget onde, med binding av ressurser man kunne ønske å bruke andre steder. Noen selskaper lever av å selge HMS-tjenester til andre, som selv ikke ønsker å bruke tid på dette arbeidet, mens andre ikke ryr seg om dette arbeidet i det hele tatt, De velger heller å ta sjansen på at alt går bra, eller først å iverksette arbeidet etter at en ulykke har inntruffet—eller de har fått et pålegg fra offentlig myndighet.
For ordens skyld: Alle bedrifter i Norge (med enkelte unntak) er pålagt ved lov og forskrift å drive systematisk HMS-arbeid/internkontroll.
Mine erfaringer som konsulent, er at ulike deler av HMS-arbeidet vektes ulikt. Dette stemmer og overens med den figuren jeg har satt opp foran. Her ser vi at elementet mennesker favner over alle deler av HMS-begrepet, og vil dermed kreve den største innsatsen. Et tankekors er det imidlertid at langt de fleste bedrifter jeg har vært innom vekter arbeidet med å sikre materielle verdier høyere enn å sikre det ytre miljøet mot negativ påvirkning av egen drift. Her ser man altså et klart forbedringspunkt, hvor en vil kreve dreining av fokus fra kortsiktig ivaretakelse av egne materielle verdier, til langsiktig fokus mot ivaretakelse av naturmiljøet for kommende generasjoner.
Når du arbeider med HMS i en virksomhet, vil du bli berørt av alle disse områdene. Du blir berørt av makronivået gjennom gjeldende HMS-lovgivning og gjennom tilsyn utført av offentlig myndighet. Mesonivået griper direkte inn i den daglige driften av virksomheten, blant annet ved gjennomføring av HMS-arbeidet, vurderinger av HMS-systemet og erfaringsoverføringer Internt i organisasjonen eller mellom samarbeidspartnere. Mikronivået vil de fleste kjenne igjen som utførelse av risikovurderinger, sikker jobb analyse, rapportering av avvik, rapportering av hendelser, HMS-kampanjer og annet.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Generelt om Helse, Miljø og Sikkerhet

Hvem gjelder HMS-forskriften for?

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Verneombud

I henhold til arbeidsmiljølovens § 6-1 skal det være verneombud i alle be­drifter. I bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan det inngås avtale om andre ordninger. Verneombudet er ar­beidstakernes representant i arbeids-miljøspørsmål, og skal velges blant de ansatte. Når en ansatt opptrer som verneombud, skal han eller hun utføre de oppgaver som i loven er bestemt for denne rollen. Arbeidsgiver kan ikke instruere et verneombud i utøvelsen av verneombudsoppgavene.

Be­driftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten skal bestå av fagpersonale, og har til oppgave ”å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold”.

Tillitsvalgte

Arbeidsmiljøloven gir tillitsvalgte mange oppgaver. Oppgavene er ho­vedsakelig knyttet til andre felt enn HMS-området, for eksempel spørs­mål knyttet til arbeidstid, oppsigelser, større omorganiseringer, endringer, virksomhetsoverdragelser osv.

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid:

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeids­giver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksom­heten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeids­takerne og deres tillitsvalgte.

Arbeidsmiljøutvalg

I bedrifter med mer enn 50 ansatte skal det være AMU, men også bedrifter med færre ansatte kan ha AMU

HMS politikk og HMS mål

Når man reiser rundt i ulike opplever man ulike måter å definere HMS (HMS filosofi, HMS visjon )

Generelt kan man si at bedriftens HMS politikk er den overordnede ledestjernen de skal strekke seg mot. En slik politikk er ikke et mål som skal oppnås, men noe man hele tiden skal strekke seg etter. Det er stjerna man navigerer etter. Dermed blir en bedrifts HMS politikk ofte noe statisk, som vedvarer over lengre perioder.

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid ble fastsatt ved kongelig resolusjon 06.12.1996 med ikrafttredelse 01.01.1997
Forskriften er en samleforskrift for de Norske HMS lovene

Historisk tilbakeblikk på HMS

"Alt var bedre før". historisk tilbakeblikk
Personlig sikkerhet er ikke i seg selv noe nytt fenomen. Dette er noe vi kjenner til langt tilbake i menneskets historie. Spesielt i forbindelse med krigstjenester. Bruk av skjold, metallkleder, brynjer, polstret tøy, hjelm og annet var tiltak for å redusere egen risiko for skade og død på slagmarkenus på systematisk HMS-arbeid i virksomhetene.

Hva er HMS

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet.
HMS er et begrep som de fleste i arbeidslivet har et forhold til (eller burde ha et forhold til). Et økende antall arbeidsgivere blir opptatt av et aktivt HMS-arbeidet som verktøy for å sikre god drift og et godt resultat.

Kontakt oss

Online Group AS