Helse, miljø og sikkerhet

HMS-lovgivningen og dagens praksis innen større selskaper forsøker å øke fokus på den proaktive delen av faget. Det vil med andre ord si forebygging.

Kunnskapsnivået rundt om i mange bedrifter er imidlertid fortsatt lavt på området, og dette virker som et hinder for ønskelig utvikling ev arbeidsmiljøforhold i Norge. Samtidig opplever mange bedriftsledere det som vanskelig å se sammenhengen mellom et aktivt HMS-arbeid og økonomisk inntjening og sikring av virksomhetens drit Dette reflekterer det forhold at bedriftsledere mangler grunnleggende kompetanse og forståelse innenfor feltene HMS og arbeidsmiljø, og kanskje burde dette være en utfordring for hele opplæringssystemet i Norge.

Mangler på området kommer lett til syne gjennom arbeidsulykker, stadige utslipp til miljøet, hurtig vekst i "bruk og kast" mentaliteten, nedslående resultater ved inspeksjoner fra tilsynsmyndigheter og annet.

Likevel ser man en skjerping på området, ved at tilsynsmyndigheter reagerer sterkere på manglende eller mangelfulle systemer for ivaretakelse av HMS. Dette kommer eksempelvis til syne ved pålegg, tvangsmulkt, domfellelser og annet. I tillegg har disse forholdene fått øket fokus i media de siste årene.

HMS-feltet er et komplekst fagfelt, som dekkes av mange lover og forskrifter. I tillegg finnes et stort antall metoder for praktisk gjennomføring av arbeidet.

Vi er nå inne i en tid som preges av hurtig endringstakt og strenge kundekrav til leveranser. Dermed blir et aktivt HMS-arbeid enda viktigere enn før. Vi må holde på arbeidskraft og kompetanse i bedriften, og gode HMS-forhold kan bidra til dette. I tillegg blir produksjons- og tjenesteprosesser etter hvert veldig komplekse, og vi trenger verktøy for å sikre at disse ikke fører til forringelse av menneskers helse eller det ytre miljøet. Mange bedrifter er også pint med tanke på ressurser, noe som øker risikoen i den daglige driften. For å hindre uønskede hendelser i å oppstå, blir HMS-arbeidet et viktig element.

Innenfor styringsparameterne for det aktive HMS-arbeidet er vi også inne i en tid med endringer. Arbeidsmiljøloven kom i ny form med virkning fra 01.01.2006, og på tross av sin unge alder er den stadig gjenstand for endringer. Kjemikalieregelverket er endret ved innføringen av REACH. Lovverk forsøkes forenkles, og vi har allerede sett sammenslåingog endring i tidligere HMS-forskrifter. HMS-lovene endres stadig, men blir mer entydige i forhold til krav til det systematiske HMS-arbeidet. Mer og mer ansvar for gjennomføring av HMS-arbeidet overføres til bedriftene, og myndighetenes tilsynsomfang endres. Dermed stilles det økende krav til kompetanse og engasjement i den enkelte bedrift for å kunne utføre det aktive HMS-arbeidet på en tilfredsstillende måte.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Generelt om Helse, Miljø og Sikkerhet

Hvem gjelder HMS-forskriften for?

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Verneombud

I henhold til arbeidsmiljølovens § 6-1 skal det være verneombud i alle be­drifter. I bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan det inngås avtale om andre ordninger. Verneombudet er ar­beidstakernes representant i arbeids-miljøspørsmål, og skal velges blant de ansatte. Når en ansatt opptrer som verneombud, skal han eller hun utføre de oppgaver som i loven er bestemt for denne rollen. Arbeidsgiver kan ikke instruere et verneombud i utøvelsen av verneombudsoppgavene.

Be­driftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten skal bestå av fagpersonale, og har til oppgave ”å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold”.

Tillitsvalgte

Arbeidsmiljøloven gir tillitsvalgte mange oppgaver. Oppgavene er ho­vedsakelig knyttet til andre felt enn HMS-området, for eksempel spørs­mål knyttet til arbeidstid, oppsigelser, større omorganiseringer, endringer, virksomhetsoverdragelser osv.

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid:

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeids­giver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksom­heten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeids­takerne og deres tillitsvalgte.

Arbeidsmiljøutvalg

I bedrifter med mer enn 50 ansatte skal det være AMU, men også bedrifter med færre ansatte kan ha AMU

HMS politikk og HMS mål

Når man reiser rundt i ulike opplever man ulike måter å definere HMS (HMS filosofi, HMS visjon )

Generelt kan man si at bedriftens HMS politikk er den overordnede ledestjernen de skal strekke seg mot. En slik politikk er ikke et mål som skal oppnås, men noe man hele tiden skal strekke seg etter. Det er stjerna man navigerer etter. Dermed blir en bedrifts HMS politikk ofte noe statisk, som vedvarer over lengre perioder.

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid ble fastsatt ved kongelig resolusjon 06.12.1996 med ikrafttredelse 01.01.1997
Forskriften er en samleforskrift for de Norske HMS lovene

Historisk tilbakeblikk på HMS

"Alt var bedre før". historisk tilbakeblikk
Personlig sikkerhet er ikke i seg selv noe nytt fenomen. Dette er noe vi kjenner til langt tilbake i menneskets historie. Spesielt i forbindelse med krigstjenester. Bruk av skjold, metallkleder, brynjer, polstret tøy, hjelm og annet var tiltak for å redusere egen risiko for skade og død på slagmarkenus på systematisk HMS-arbeid i virksomhetene.

Hva er HMS

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet.
HMS er et begrep som de fleste i arbeidslivet har et forhold til (eller burde ha et forhold til). Et økende antall arbeidsgivere blir opptatt av et aktivt HMS-arbeidet som verktøy for å sikre god drift og et godt resultat.

Kontakt oss

Online Group AS