Her finner du en del nyttige eksempler på foretningsdokumenter

Dokumentene er etter beste evne utført i hht gjeldende lover og regler. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at HMS kurset
ikke kan ta ansvar for eventuelle skrivefeil eller andre forhold som, ved benyttelse av noen av disse dokumentmalene, måtte kunne få uønskede konsekvenser.

Ønsker du å kjøpe oppstartspakken for internkontrollsystem send e-post til post@hmskurset.no

Pris er 990,- pr år

.

Arbeidsgiver dokumenter (Gratis)
Dift (Gratis)
Advarsel mal 29.43 kB


Timeliste mal 29.87 kB
leieavtale 33.33 kB


Dagsrapport mal 35.89 kB


Sluttavtale 46.39 kB


egenmelding mal 47.46 kB


ferieplan mal 23.42 kB


driftsbudsjett 29.44 kB


nokkeltall 96.86 kB


Sluttrapport_ny 46.92 kB


annonseplan 31.92 kB


Pressemelding 61.47 kB


Arbeidsmiljøtilstanden i bygg og anlegg

Arbeidstilsynet skal ha en særskilt satsing mot bygge- og anleggsbransjen i perioden 2014-2016, og har sammen med Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som gir en oppdatert beskrivelse av arbeidsmiljøtilstanden innenfor denne store og viktige næringen i norsk arbeidsliv.

Sats på helsebringende arbeidsplasser

Seks av ti virksomheter Arbeidstilsynet har besøkt jobber ikke systematisk med å forebygge uheldige psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. Til sammen er det gjennomført 1360 tilsyn over hele landet fra 2010 til 2012.

Tilsyn avdekket uforsvarlig lagring av farlig avfall

Veglo Miljøservice i Reppesmarka i Lånke får nå beskjed fra fylkesmannen om å rydde opp i utendørs så vel som innendørss lagring av farlig avfall.

– Store mengder farlig avfall sto på tilsynsdagen lagret ute, og inngjerdinga rundt anlegget er ikke effektiv og tilfredsstillende. Dette, samt flere avvik vi registrerte denne dagen, må rettes snarest , sier ingeniør Kristine Molde ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord Trøndelag.

Hvem gjelder HMS-forskriften for?

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Verneombud

I henhold til arbeidsmiljølovens § 6-1 skal det være verneombud i alle be­drifter. I bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan det inngås avtale om andre ordninger. Verneombudet er ar­beidstakernes representant i arbeids-miljøspørsmål, og skal velges blant de ansatte. Når en ansatt opptrer som verneombud, skal han eller hun utføre de oppgaver som i loven er bestemt for denne rollen. Arbeidsgiver kan ikke instruere et verneombud i utøvelsen av verneombudsoppgavene.

Be­driftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten skal bestå av fagpersonale, og har til oppgave ”å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold”.

Kontakt oss

Online Group AS