HMS Kursbevis sendes ut på E-Post umiddelbart etter bestått HMS Kurs

 

 

HVOR LANG TID TAR VÅRT HMS KURS

HMS kurs og HMS test varer til sammen i ca én time, og du mottar gyldig HMS kursbevis umiddelbart etter å ha bestått på e-post, og i posten etter noen dager.

Arbeidsgiver har ansvaret.

Arbeidsgiver er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø og at arbeidsmiljøloven følges i bedriften.

God lederpraksis i HMS.

HMS må stå høyt på agendaen, både i den daglige ledelsen av bedriften og i forbindelse med inngåelse av avtaler, planlegging og møtevirksomhet.

Arbeidsmiljøloven – overblikk og sammenhenger.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet og legger opp til et kontinuerlig forbedringsarbeid i bedriften. Målet for arbeidet er å skape full trygghet mot helseskader.

Roller og oppgaver i HMS-arbeidet.

I tillegg til arbeidsgiver, skal ledere på alle nivåer, arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste medvirke i HMS-arbeidet. Roller og oppgaver er noe forskjellige.

Det systematiske HMS-arbeidet.

Dette er arbeidsmetoden som loven forutsetter brukes: ”Gode rutiner, vurderinger av risiko og systematisk forebyggende aktivitet.” Dette er viktige bidrag til å ta vare på arbeidstakernes helse.

HVA TILBYR VI

På denne siden kan du gjennomføre nettbasert lovpålagt HMS kurs for ledere til kun 990,- eks mva, og du bruker kun ca en time!

Den nye Arbeidsmiljøloven stiller krav til at øverste leder i en bedrift gjennomgår opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS kurs). Formålet med den lovpålagte opplæringen er at lederen skal kunne grunnprinsippene innen helse- miljø- og sikkerhetsarb (Jfr. §3-5 i AML).

Vi i Hmskurset.no tilbyr nettbasert, godkjent HMS kurs for ledere som gir deg grunnleggende HMS kunnskap i forhold til lederrollen. Vårt HMS Kurs dekker de elementene som arbeidsgiver plikter å sette seg inn i.

En Generell HMS Opplæring

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.
Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Opplæringen i arbeidsmiljø skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må den bli generell i form og innhold.

Inkludert GRATIS internkontrollsystem samt 45 HMS dokumetmaler til en verdi av 1990,- til alle kunder

HMS kurs for verneombud

1990-

Start kurs

Arbeidsmiljøtilstanden i bygg og anlegg

Arbeidstilsynet skal ha en særskilt satsing mot bygge- og anleggsbransjen i perioden 2014-2016, og har sammen med Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som gir en oppdatert beskrivelse av arbeidsmiljøtilstanden innenfor denne store og viktige næringen i norsk arbeidsliv.

Sats på helsebringende arbeidsplasser

Seks av ti virksomheter Arbeidstilsynet har besøkt jobber ikke systematisk med å forebygge uheldige psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. Til sammen er det gjennomført 1360 tilsyn over hele landet fra 2010 til 2012.

Tilsyn avdekket uforsvarlig lagring av farlig avfall

Veglo Miljøservice i Reppesmarka i Lånke får nå beskjed fra fylkesmannen om å rydde opp i utendørs så vel som innendørss lagring av farlig avfall.

– Store mengder farlig avfall sto på tilsynsdagen lagret ute, og inngjerdinga rundt anlegget er ikke effektiv og tilfredsstillende. Dette, samt flere avvik vi registrerte denne dagen, må rettes snarest , sier ingeniør Kristine Molde ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord Trøndelag.

Hvem gjelder HMS-forskriften for?

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Verneombud

I henhold til arbeidsmiljølovens § 6-1 skal det være verneombud i alle be­drifter. I bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan det inngås avtale om andre ordninger. Verneombudet er ar­beidstakernes representant i arbeids-miljøspørsmål, og skal velges blant de ansatte. Når en ansatt opptrer som verneombud, skal han eller hun utføre de oppgaver som i loven er bestemt for denne rollen. Arbeidsgiver kan ikke instruere et verneombud i utøvelsen av verneombudsoppgavene.

Be­driftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten skal bestå av fagpersonale, og har til oppgave ”å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold”.

Kontakt oss

Online Group AS